Reklamacje i zwroty

Jeżeli kupiony towar ma wadę, mają Państwo prawo do jego zareklamowania. W ramach procedury reklamacyjnej istnieje możliwość skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady towaru bądź gwarancji.

Gwarancja

Sposób zgłoszenia reklamacji z gwarancji

Zgłoszenia reklamacyjnego w ramach gwarancji mogą Państwo dokonać w Autoryzowanym Serwisie Producenta bądź za pośrednictwem naszego sklepu.

Zgłoszenie w Autoryzowanym Serwisie Producenta

Zgłoszenie w Autoryzowanym Serwisie Producenta jest zwykle najszybszym sposobem usunięcia usterki.

Procedura postępowania oraz dane kontaktowe serwisu (numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dane siedziby) są wskazane na karcie gwarancyjnej, która została dołączona do towaru. Dane Autoryzowanych Serwisów można również odnaleźć w Internecie na stronach Producentów. W przypadku kontaktu z Autoryzowanym Serwisem Producenta prosimy postępować zgodnie z udzielanymi przez pracownika serwisu instrukcjami.

Ważne! Wiele usterek może zostać usuniętych w toku rozmowy telefonicznej z pracownikiem Autoryzowanego Serwisu Producenta.

Reklamacja za pośrednictwem sklepu

Zgłoszenie żądania naprawy w ramach gwarancji jest również możliwe za pośrednictwem naszego sklepu. W takim wypadku prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres reklamacje@internetowysklepmetalowy.pl

Ważne! Skierowanie żądania naprawy w ramach gwarancji za pośrednictwem naszego sklepu może wydłużyć proces jej rozpatrzenia o 4-6 dni, gdyż w takim wypadku konieczne jest nawiązanie kontaktu pomiędzy sklepem a Autoryzowanym Serwisem Producenta dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep towaru.

Odsyłając produkt, jesteście Państwo zobowiązani do odpowiedniego przygotowania go do transportu. Do przesyłki należy dołączyć oryginał lub kopię dowodu zakupu, kartę gwarancyjną, a jeżeli produkt został zarejestrowany także certyfikat.

Warunki gwarancji określa Producent lub Dystrybutor towaru, dlatego nasz sklep nie ponosi odpowiedzialności za treść zobowiązań Producenta lub Dystrybutora. Jeżeli Państwa reklamacja zostanie uznana za zasadną, zwrócimy Państwu koszty transportu związane z odesłaniem reklamowanego towaru do naszego magazynu, nie wyższe jednak niż koszty oferowanej przez nasz sklep przesyłki kurierskiej.

Uprawnienia konsumetów

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa stanowi uprawnienie pozwalające na sprawdzenie dostarczonego towaru oraz jego ewentualny zwrot w przewidzianym prawem terminie bez podawania przyczyny.

Ważne! Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje tylko kupującemu będącemu konsumentem, a więc osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub
gospodarczą.

Kupującym będącym przedsiębiorcami, nabywającymi towar w ramach prowadzonej działalności nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy można wykonać w terminie 14 dni. Termin ten jest liczony od momentu odebrania przesyłki. Odstąpienia od umowy można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres sklepu
reklamacje@internetowysklepmetalowy.pl

Konsument jest zobowiązany do pokrycia wszystkich bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania do sklepu).

Sklep zwraca konsumentowi równowartość ceny zakupionego towaru oraz koszt najtańszego dostępnego dla danego towaru sposobu jego doręczenia.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia w ramach odstąpienia od umowy i bezpieczeństwa (ubezpieczenie przesyłki) proponujemy skorzystanie z usług naszego kuriera (cennik dostępny na stronie Koszty przesyłki). W takim przypadku, prosimy o podanie tego faktu w zgłoszeniu wysłanym na
adres reklamacje@internetowysklepmetalowy.pl, z podaniem adresu dla Kuriera, z którego będzie mógł odebrać przygotowaną przesyłkę. Jeżeli Państwa zgłoszenie okaże się być niezasadne, zostaną Państwo obciążeni kosztami tego transportu.

Ważne! Jeżeli decydują się Państwo na zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy, prosimy o wskazanie tej okoliczności już podczas składania reklamacji.

Wysyłkę należy kierować na adres magazynu:

internetowysklepmetalowy.pl
Dział Zwrotów i Reklamacji
ul. Kołłątaja 26a
87-820 Kowal

Jak wygląda proces rozpatrzenia zwrotu towaru dokonanego w ramach odstąpienia od umowy?

Po potwierdzeniu zwrotu towaru na wskazany wyżej adres oraz zbadaniu jego stanu w celu stwierdzenia braku usterek bądź nadmiernego użytkowania, niezwłocznie przekażemy wniosek o zwrot środków na podany w formularzu numer konta.

Ważne! Konsument ponosi zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zgodnie z motywem 47 wytycznych Komisji Europejskiej do dyrektywy 2011/83/UE: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie”. W przypadku stwierdzenia użytkowania towaru powodującego zmniejszenie jego wartości zostaną Państwo poinformowani o kwocie należnego sklepowi odszkodowania, o którą zostanie pomniejszona wartość zwracanych środków.

Szczególne uprawnienia konsumentów w ramach rękojmi

W przypadku, gdy w towarze ujawniła się wada po upływie 14 dni od jego obioru lub jeżeli podstawą zwrotu była wada towaru, żądania dotyczące zwrotu towaru lub usunięcia jego wady są traktowane jak roszczenia z tytułu rękojmi.

W przypadku żądań konsumentów, jeżeli wada ujawniła się w ciągu roku od chwili dostawy towaru, domniemywa się, że istniała ona już w chwili jego wydania. W celu potwierdzenia tej okoliczności kierujemy towar do serwisu producenta, a po ustaleniu odpowiedzialności sklepu rozpatrujemy reklamacje zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi.

W ramach reklamacji składanej przez konsumenta może on zamiast naprawy towaru żądać wydania mu egzemplarza wolnego od wad, a w przypadku propozycji wydania nowego egzemplarza towaru żądać jego naprawy, chyba że wybrany sposób usunięcia wady będzie niemożliwy lub będzie wiązał się niewspółmiernie wysokimi kosztami po stronie naszego sklepu.

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie poglądowy oraz nie stanowi oświadczenia dotyczącego zobowiązań sklepu wobec klientów. Zobowiązania takie wynikać mogą wyłącznie z Regulaminu, zawartych umów oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.