Regulamin

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Pamet-Zyglewski na rzecz Konsumentów oraz warunki ich świadczenia (w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca Internetu, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Pamet-Zyglewski świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
Regulamin w niniejszym brzmieniu ma zastosowanie dla Zamówień złożonych od dnia 15 Lutego 2020 roku
§ 2 SŁOWNIK
Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:
1.1. Awaria – wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi trwałe lub czasowe korzystanie ze Sklepu z przyczyn w nim leżących, za wyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniu działalności Sklepu związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacją Sklepu lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie.
1.2. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO.
1.3. Hasło – ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu dostępu do Konta.
1.4. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
1.5. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206 z póz. zm.).
1.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
1.7. Konto – przestrzeń dyskowa w Sklepie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie.
1.8. Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik złożył Zamówienie.
1.9. Login – nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta.
1.10. Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników.
1.11. Prawo autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1.12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obowiązujący osoby dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.13. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
1.14. PAMET-ZYGLEWSKI WOJCIECH ZYGLEWSKI KOŁŁĄTAJA 26a 87-820 KOWAL PL8881006431
1.15. Sklep – serwis internetowy należący do PAMET-ZYGLEWSKI dostępny pod adresem www.internetowysklepmetalowy.pl
1.16. Stały klient – Użytkownik, któremu Pamet-Zyglewski przyznał status Stałego klienta.
1.17. Towary – rzeczy, które można nabyć w Sklepie.
1.18. Usługa – usługi świadczone przez Pamet-Zyglewski na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwości założenia Konta w Sklepie, zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, itp.
1.19. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
1.20. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z póz zm.).
1.21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 tj.).
1.22. Użytkownik – osoba fizyczna będąca Konsumentem korzystająca ze Sklepu.
1.23. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
§ 3 WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu:
1.1. dostęp do Internetu,
1.2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x. i wyższych, Chrome,
1.3. rozdzielczość ekranu minimum 1024×768,
1.4. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,
1.5. w związku z faktem, iż wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta podczas realizacji Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.
Pamet-Zyglewski zastrzega, że używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek, o których jest mowa w § 2 powyżej, może również wpływać na poprawne wyświetlania stron internetowych Sklepu. Aby uzyskać pełną funkcjonalność Sklepu, należy wyłączyć wszelkie oprogramowanie mogącą na funkcjonalność Sklepu wpłynąć.
Korzystnie ze Sklepu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania na sprzęcie komputerowym Użytkownika.
§ 4 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.
Nie jest możliwe korzystanie z Usług za pośrednictwem naszej strony www.internetowysklepmetalowy.pl w sposób anonimowy.
W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu, Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta.
Aby dokonać rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym obligatoryjnie należy podać następujące dane: adres swojej poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „”. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „” uniemożliwia zarejestrowanie Konta.
Dostęp do Konta zabezpieczony jest Hasłem stworzonym przez Użytkownika. Hasło powinno składać się z od 4 do 32 znaków.
Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swojego Hasła.
Użytkownik, aby dokonać rejestracji Konta powinien złożyć oświadczenie o następującej treści, zaznaczając odpowiednie pole „check box”:
7.1. „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin i Politykę prywatności sklepu www.internetowysklepmetalowy.pl”.
7.2. „Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko w celach realizacji i pełnej obsługi zamówień przez Pamet-Zyglewski zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 tj.). Pamet-Zyglewski informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.”
Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, jest wysyłana przez Pamet-Zyglewski wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się podanym adresem poczty elektronicznej.
Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim.
W przypadku zmiany swoich danych Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji.
W przypadku, gdy Rejestracja Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Użytkownik będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w § 4.4 Regulaminu.
W ramach Konta Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia, zapoznawać się z informacjami przygotowanymi przez Pamet-Zyglewski w zakresie Towarów, posiadać dostęp do faktur dotyczących zakupów dokonanych w Pamet-Zyglewski, sprawdzać status swoich Zamówień oraz dokonanych zakupów Towarów. Dodatkowo, Kupujący otrzymuje dokument sprzedaży w formie elektronicznej udostępniony Kupującemu w postaci pliku PDF w wysyłanej na e-mail wiadomości. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży zostanie przesłany za pośrednictwem poczty; w tym celu prosimy o informację na adres sklep@internetowysklepmetalowy.pl
Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
Świadcząc określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną Pamet-Zyglewski stosuje przepisy obowiązującego powszechnie prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Pamet-Zyglewski nie jest członkiem żadnej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców i nie jest związana Kodeksami dobrych praktyk uchwalanymi przez te organizacje.
§ 5 ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU
Informacje przedstawione przez Pamet-Zyglewski w Sklepie dotyczące Towaru (w tym określenie jego ceny oraz ilości) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).
Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru przez Pamet-Zyglewski, dokonując Zamówienia.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:
4.1. dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” na stronie internetowej Sklepu,
4.2. dokonanie wyboru sposobu dostawy,
4.3. sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Towarów poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie,
4.4. podanie Danych Osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,
4.5. zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności (w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada Konta), a także oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
4.6. zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści Zamówienia składanego przez Użytkownika, wyświetlanej na stronie Sklepu po dokonaniu czynności określonych w § 5 pkt. 5.1-5.5. Regulaminu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.
4.7. potwierdzenie woli złożenia oferty przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie § 5 pkt. 3 Regulaminu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.
Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza potwierdzenie prawidłowości danych osobowych Użytkownika Konta, z którego składane jest zamówienie.
Po kliknięciu przez Użytkownika na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Użytkownika jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z linkiem do szczegółów zamówienia.
Ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towaru wskazanej w formularzu zamówienia.
Cena Towaru prezentowana w Sklepie przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego Towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności. Pamet-Zyglewski dla Stałych klientów może w czasie negocjacji ustalić inne ceny.
Pełna wartość zamówienia obejmująca cenę zamawianych Towarów, z uwzględnieniem ich ilości, sposobu dostawy oraz sposobu płatności jest wyszczególniona na stronie Sklepu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.
Pamet-Zyglewski umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:
11.1. przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej,
11.2. płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),
11.3. płatność w odroczonym terminie, w ramach limitu kredytowego przyznanego przez Pamet-Zyglewski Użytkownikom posiadającym status Stałego klienta (limit kredytowy),
11.5. płatność PayU, PayU płacę później, PayU Raty,
11.6. płatność PayPal.
Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy następuje przez dołączenie do dostarczonego Towaru w formie pisemnej: potwierdzenia zakupu, pouczenia o odstąpieniu od umowy, formularza odstąpienia od umowy oraz Regulaminu.
Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznej bądź e-mailweryfikacji danych podanych podczas składania zamówienia. W przypadkubraku możliwości nawiązania kontaktu, zamówienie zostanie anulowane.
§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU
Użytkownik, będący osobą fizyczną, może odstąpić od umowy sprzedażytowaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawaniaprzyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni,licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lubwskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należyskierować na maila: reklamacje@internetowysklepmetalowy.pl lub na piśmie na adres:internetowysklepmetalowy.plKołłątaja 26A 87-820 Kowal
Do złożenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy sprzedażysłuży wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stroniewww.internetowysklepmetalowy.pl
Do zachowania terminu, o którym mowa w § 6 pkt. 1 wystarczy wysłaniedo Pamet-Zyglewski oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jegoupływem.
Pamet-Zyglewski poinformuje użytkownika o fakcie odbioruoświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu naadres poczty elektronicznej udostępniony Pamet-Zyglewski
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń,których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedługspecyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jegozindywidualizowanych potrzeb.
Pamet-Zyglewski zobowiązuje się do zwrotu świadczenia wszystkichpłatności dokonanych przez Użytkownika, w terminie max 14 dni od dniaotrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.Pamet-Zyglewski może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności dochwili otrzymania Towaru, chyba że Użytkownik skorzysta z usługi, októrej mowa w pkt 48 Regulaminu, pod warunkiem prawidłowego wypełnieniaformularza.
Pamet-Zyglewski zastrzega, że koszty zwrotu Towaru ponosiUżytkownik.
Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Powinien zostaćzwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartościzwiązanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzeniacharakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie zazmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik sam wysyła towar doPamet-Zyglewski Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie Towaru, aby nieuległ zniszczeniu podczas transportu, oraz prosimy dostarczyć oryginalnydokument sprzedaży (faktura). Zwrot Towaru następuje na adres: DziałReklamacji internetowysklepmetalowy.pl Kołłątaja 26a 87-820 Kowal
Elektroniczny formularz zwrotu jest dostępny po zalogowaniu się doKonta, w zakładce Reklamacje/zwroty po kliknięciu na przycisk „Utwórzzwrot”. Użytkownik wypełniając elektroniczny formularz zwrotu musiuzupełnić wszystkie pola oznaczone „”. Odmowa uzupełnienia polaoznaczonego „” uniemożliwia zamówienie kuriera za pośrednictwem ww.formularza. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne donawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunkuprawnego, polegającego na zamówieniu kuriera po odbiór Towaru lubopakowania.
Warunkiem wysłania kuriera po odbiór zwracanego Towaru, w razieodstąpienia Użytkownika od umowy, jest weryfikacja przez Pamet-Zyglewskiotrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§ 7 GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARUKONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ
Pamet-Zyglewski nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebieTowary.
Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci Towarów lub ichautoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.
Użytkownik uprawnienia z tytułu gwarancji może wykonywać zgodnie zwarunkami producenta Towaru.
Udzielenie gwarancji przez producenta Towaru nie pozbawiaUżytkownika prawa do dochodzenia wobec Pamet-Zyglewski roszczeń z tytułurękojmi.
W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towaru objętychrękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia oskorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru można składaćza pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@internetowysklepmetalowy.pl lubw formie pisemnej na adres: internetowysklepmetalowy.pl Kołłątaja 26a 87-820 Kowal
Użytkownik powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co doktórego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne, odPamet-Zyglewski
W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi zawady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny alboodstąpienia od umowy, albo wymiany Towaru na wolną od wad albo usunięciawady Towaru.
Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jestmożliwe, jeżeli Pamet-Zyglewski niezwłocznie i bez nadmiernychniedogodności wymieni Towar obarczony wadą na Towar wolny od wad albowadę usunie. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru czy chce by wadazostała usunięta czy też by Towar został wymieniony na wolny od wadzamiast sposobu usunięcia wady proponowanego przez Pamet-Zyglewski, zwyłączeniem sytuacji, gdy sposób proponowany przez Użytkownika jestniemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami względemsposobu usunięcia wady pierwotnie zaproponowanego przez Pamet-Zyglewski.
Pamet-Zyglewski może odmówić żądaniu Użytkownika o wymianę rzeczy nawolną od wad albo usunięcia wad rzeczy jeżeli sposób wybrany przezUżytkownika nie jest możliwy do wykonania albo w porównaniu z drugimsposobem usunięcia wad wiąże się z nadmiernymi kosztami po stroniePamet-Zyglewski
Jeżeli Pamet-Zyglewski, otrzymał od Użytkownika żądanie wymianyrzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo żądanie obniżenia ceny,określające kwotę o jaką cena ma zostać obniżona i nie ustosunkował siędo tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je zauzasadnione.
Użytkownik nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jestnieistotna.
Miejscem zwrotu towaru, co do którego wykonywane są uprawnienia ztytułu rękojmi, jest adres magazynu: Kołłątaja 26a 87-822 Kowal
Koszty zwrotu Towaru, w szczególności koszty demontażu idostarczenia rzeczy, a także koszty robocizny i ponownego zamontowaniarzeczy ponosi Pamet-Zyglewski
§ 8 AWARIE
Pamet-Zyglewski zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnićprawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu, a w przypadkuwystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemówtechnicznych.
W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicyzostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniemna stronie internetowej Sklepu.
§ 9 DANE OSOBOWE
Administratorem Danych osobowych przekazanych w formularzurejestracyjnym oraz w trakcie składania Zamówień jest Pamet-Zyglewski
Kontakt z Pamet-Zyglewski jest możliwy za pośrednictwem pocztytradycyjnej pod adresem: ul. Kołłątaja 26a 87-820 Kowal
Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Użytkowników jestwyrażona przez nich w toku rejestracji bądź składania Zamówień zgoda lubumowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Pamet-Zyglewski do zawarciaktórej dochodzi w wyniku przyjęcia Zamówienia do realizacji, i dlawykonania której przetwarzanie Danych osobowych Uzytkownika jestniezbędne.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych zrealizacją umowy oraz celów wynikających z udzielonych przez Użytkownikazgód.
Podanie Danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ichniepodanie spowoduje, że zawarcie i wykonanie umowy będzie niemożliwe.
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż jest tokonieczne, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczeniazwiązane z ww. umową, czyli do momentu przedawnienia się roszczeńwynikających z ww. umowy powiększonych o okres jednego roku liczonego odkońca roku kalendarzowego. Dodatkowy okres roku przechowywania danychzostał ustalony na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili iproblemów z doręczeniem ewentualnej korespondencji, zaś liczenie okresuod końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dlawszystkich umów kończących się w danym roku. Powyższe okresy stosuje sięrównież w przypadku wygaśnięcia umowy w wyniku odstąpienia od niej napodstawie uprawnień z tytułu rękojmi bądź w wyniku skorzystania zeszczególnych uprawnień przysługujących konsumentom.
Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione: naszym partnerom,czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.
Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom(podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,agencje marketingowe, firmy przewozowe, dostawcy towarów realizującybezpośrednio przesyłki, a także podmiotom obsługującym i ubezpieczającympłatności.
Pamet-Zyglewski nie zamierza przekazywać Danych osobowychUżytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Użytkownik ma prawo żądać od Pamet-Zyglewski dostępu do swoichdanych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo doograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkowników przezPamet-Zyglewski Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi doorganu nadzorczego.
W oparciu o Dane osobowe Użytkowników Pamet-Zyglewski możepodejmować wobec Użytkowników zautomatyzowane decyzje, w tym decyzjebędące wynikiem profilowania.
§ 10 REKLAMACJA
Użytkownik ma prawo składać reklamacje, których przedmiotem może byćjakość świadczonych Usług lub ich świadczenie niezgodne z warunkami izasadami określonymi w Regulaminie.
Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w sposóbzapewniający dojście oświadczenia woli Użytkownika w sprawie reklamacjido Pamet-Zyglewski, tzn. drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularzakontaktowego dostępnego na stronie www.internetowysklepmetalowy.pl, na koncie Użytkownika wzakładce Reklamacja/zwroty lub w stopce na stronie głównej Sklepu wzakładce Reklamacje lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:reklamacje@internetowysklepmetalowy.pl lub w formie pisemnej na adres: internetowysklepmetalowy.pl Kołłątaja26a 87-820 Kowal
Pamet-Zyglewski. ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: -dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres pocztyelektronicznej) – uzasadnienie reklamacji.
Pamet-Zyglewski dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostałyrozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dniaotrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych niepóźniej niż w ciągu 30 dni roboczych.
Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od wystąpieniaprzyczyny jej zgłoszenia.
§ 11 ROZWIĄZANIE UMOWY
Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogąelektroniczną w zakresie korzystania z Konta w każdym czasie poprzezwysłanie oświadczenia woli w sposób zapewniający dojście tegooświadczenia do Pamet-Zyglewski poprzez przesłanie wiadomości pocztąelektroniczną na adres: reklamacje@internetowysklepmetalowy.pl lub w formie pisemnej naadres: internetowysklepmetalowy.pl Kołłątaja 26a 87-820 Kowal
Pamet-Zyglewski może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenieUsług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminujak również w przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na zmiany wtreści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formieelektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w czasieRejestracji Konta.
Złożenie skutecznego oświadczenia, o którym mowa w § 11 pkt. 1 lub 2Regulaminu, nie wpływa na obowiązki wynikające z innych umów zawartychza pośrednictwem Sklepu.
Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzjiPamet-Zyglewski, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bezuprzedniej zgody Pamet-Zyglewski
§ 12 ZWROT ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Konsument ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętuprzeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrotzużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowegoproduktu dokonany zostanie w sklepach internetowych należących doPamet-Zyglewski. i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju,pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony (art. 37 ustawy). Zajedną sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego.Odbiór zużytego sprzętu może zostać zlecony tylko i wyłącznie z miejsca,do którego został dostarczony nowy produkt. Zużyty sprzęt powinien byćkompletny i odpowiednio przygotowany do wysyłki. Chęć zwrotu zużytegoproduktu należy zgłosić poprzez formularz w okresie nie dłuższym niż 30dni kalendarzowych od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywanyjest po zweryfikowaniu przez Pamet-Zyglewski. dokonanych przezKupującego zakupów, które nastąpi w okresie 7 dni roboczych od datyotrzymania zgłoszenia. Zużyty sprzęt, który został do nas przekazany,nie podlega zwrotowi.
Punkty odbioru zużytego sprzętu
§ 13 PRAWA AUTORSKIE
Pamet-Zygkewski oświadcza, że serwis internetowy Sklepu jest utworemw rozumieniu Prawa Autorskiego.
§ 14 PRAWO WŁAŚCIWE
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Pamet-Zyglewski,której przedmiotem są usługi świadczone przez Pamet-Zyglewski nawarunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobówrozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocąplatformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.,konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporówzwiązanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przywykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywnąstroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możeszzłożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne doplatformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR maułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie isprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów międzykonsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownychwynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usługzawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcamimającymi siedzibę w Unii.
§ 15 KOMENTARZE I OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
Pamet-Zyglewski S.A. udostępnia swoim użytkownikom możliwośćbezpłatnego uczestniczenia w dodawaniu komentarzy i opinii w celuwymiany informacji.
Dostęp do wypowiedzi posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieciInternet.
Użytkownik Pamet-Zyglewski. publikuje swoje komentarze i opiniewyłącznie na własną odpowiedzialność. Pamet-Zyglewski nie ponosijakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przezuczestników.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników komentarzy iopinii sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych zpornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej,etnicznej, naruszających prawa i dobre imię innych osób i instytucji,czy też propagujących przemoc, w tym treści uznanych powszechnie zanaganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasadyetykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestnikówprzekazów reklamowych.
Pamet-Zyglewski zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o którychmowa § 15 w pkt.3. niniejszego Regulaminu, jak również prawo doblokowania uczestnictwa w stosunku do osób naruszających w sposóbnotoryczny postanowienia Regulaminu.
Użytkownik Pamet-Zyglewski zamieszczający komentarze i opinie, októrych mowa w § 15 pkt. 3, może ponieść za ich treść odpowiedzialnośćkarną lub cywilną. Pamet-Zyglewski nie przekazuje, nie sprzedaje i nieużycza zgromadzonych danych użytkowników Forum oraz adresów IP, z jakichnastąpiło połączenie z serwerem portalu innym osobom lub instytucjom,chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika,którego dane dotyczą. Na wyraźne pisemne żądanie Pamet-Zyglewski. możeprzekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących opinie ikomentarze, sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organompaństwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Użytkownik dodając komentarz i opinię, tym samym wyraża zgodę naumieszczenie komentarzy i opinii lub jej fragmentów w innychpublikacjach portalu.
Pamet-Zyglewski zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwościdodawania komentarzy i opinii bez podawania przyczyn takiego działania.
§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Pamet-Zyglewski powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianieRegulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres pocztyelektronicznej podany przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.
Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenieusług drogą elektroniczną w 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia ozmianie Regulaminu.
Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanychprzez Pamet-Zyglewski z Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu do dniawejścia w życie nowego Regulaminu.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przezwłaściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem,pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Złożenie Zamówienia w sposób określony w § 5 pkt 5. Regulaminudotyczy wyłącznie zakupu Towaru, którego miejsce dostawy znajduje się naterenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki towaru za granicę wsytuacji, gdy zamówiony Towar nie będzie spełniał wymogów dotyczącychwymiarów oraz masy przesyłki dopuszczonych przez uzgodnionego przezstrony przewoźnika.
W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami, Pamet-Zyglewski maprawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagaćdokonania przedpłaty w całości lub części i to niezależnie od wybranegoprzez Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
Pamet-Zyglewski przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedażyzawartej z Użytkownikiem niebędącym konsumentem w terminie 30 dnikalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży wtym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronieUżytkownika niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku doPamet-Zyglewski
Kowal, dnia 13-02-2020 roku.
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż mogą zdarzyć się sytuacje,gdy Użytkownicy mają w koszyku zakupowym ten sam produkt, który jest namagazynie w ograniczonej ilości sztuk. W takim przypadku nie zawszejesteśmy w stanie zrealizować wszystkie zamówienia. Wynika to z faktu,iż baza produktowa aktualizuje się co 30 minut. W takich sytuacjachpracownik Biura Obsługi Klienta skontaktuje się z Państwem i ustaliprocedurę działania – ustali kiedy, może zostać zrealizowane zamówienie;pomoże dobrać zamiennik; ewentualnie anuluje zamówienie. Z góryprzepraszamy za utrudnienia.
§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogąelektroniczną przez Pamet-Zyglewski na rzecz Konsumentów oraz warunkiich świadczenia (w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy zsystemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca Internetu,zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym),warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogąelektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Pamet-Zyglewski świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie zRegulaminem.
Regulamin w niniejszym brzmieniu ma zastosowanie dla Zamówieńzłożonych od dnia 15 Lutego 2020 roku
§ 2 SŁOWNIK
Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanychw jego treści pojęć:
1.1. Awaria – wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowitrwałe lub czasowe korzystanie ze Sklepu z przyczyn w nim leżących, zawyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniudziałalności Sklepu związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacjąSklepu lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie.
1.2. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO.
1.3. Hasło – ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniudostępu do Konta.
1.4. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodekscywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
1.5. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a wszczególności norm etycznych i zawodowych, o którym mowa w art. 2 ust. 5ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwympraktykom rynkowym (Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206 z póz. zm.).
1.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynnościprawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lubzawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
1.7. Konto – przestrzeń dyskowa w Sklepie wraz z narzędziamiinternetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu przez Użytkownikaw sposób określony w Regulaminie.
1.8. Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik złożyłZamówienie.
1.9. Login – nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta.
1.10. Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników.
1.11. Prawo autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawieautorskim i prawach pokrewnych.
1.12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogąelektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną, obowiązujący osoby dokonujące czynności prawnejniezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.13. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
1.14. PAMET-ZYGLEWSKI WOJCIECH ZYGLEWSKI KOŁŁĄTAJA 26a 87-820 KOWALPL8881006431
1.15. Sklep – serwis internetowy należący do PAMET-ZYGLEWSKI dostępnypod adresem www.internetowysklepmetalowy.pl
1.16. Stały klient – Użytkownik, któremu Pamet-Zyglewski przyznałstatus Stałego klienta.
1.17. Towary – rzeczy, które można nabyć w Sklepie.
1.18. Usługa – usługi świadczone przez Pamet-Zyglewski na rzeczUżytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usługdrogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwościzałożenia Konta w Sklepie, zawierania umów sprzedaży Towarów zapośrednictwem Sklepu, itp.
1.19. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
1.20. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku oprawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z póz zm.).
1.21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r.poz. 1422 tj.).
1.22. Użytkownik – osoba fizyczna będąca Konsumentem korzystająca zeSklepu.
1.23. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzającebezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość zapośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
§ 3 WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonychdrogą elektroniczną w ramach Sklepu:
1.1. dostęp do Internetu,
1.2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardamiMicrosoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera wwersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x. i wyższych, Chrome,
1.3. rozdzielczość ekranu minimum 1024×768,
1.4. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji„cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flashplug-in,
1.5. w związku z faktem, iż wszelkie dokumenty przesyłane do Klientapodczas realizacji Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący wcelu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer zdostępem do Internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plikówzapisanych w formacie PDF.
Pamet-Zyglewski zastrzega, że używanie oprogramowania mającego wpływna funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek, o których jest mowa w §2 powyżej, może również wpływać na poprawne wyświetlania stroninternetowych Sklepu. Aby uzyskać pełną funkcjonalność Sklepu, należywyłączyć wszelkie oprogramowanie mogącą na funkcjonalność Sklepuwpłynąć.
Korzystnie ze Sklepu może być uzależnione od instalacji dodatkowegooprogramowania na sprzęcie komputerowym Użytkownika.
§ 4 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęciakorzystania ze Sklepu.
Nie jest możliwe korzystanie z Usług za pośrednictwem naszej stronywww.internetowysklepmetalowy.pl w sposób anonimowy.
W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu,Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta.
Aby dokonać rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnićformularz rejestracyjny, w którym obligatoryjnie należy podaćnastępujące dane: adres swojej poczty elektronicznej, hasło, adreszamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należyokreślić powyższe dane, oznaczone są symbolem „”. Brak uzupełnienia lubodmowa uzupełnienia pola oznaczonego „” uniemożliwia zarejestrowanieKonta.
Dostęp do Konta zabezpieczony jest Hasłem stworzonym przezUżytkownika. Hasło powinno składać się z od 4 do 32 znaków.
Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swojego Hasła.
Użytkownik, aby dokonać rejestracji Konta powinien złożyćoświadczenie o następującej treści, zaznaczając odpowiednie pole „checkbox”:
7.1. „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin i Politykę prywatnościsklepu www.internetowysklepmetalowy.pl”.
7.2. „Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz wyrażamzgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko wcelach realizacji i pełnej obsługi zamówień przez Pamet-Zyglewskizgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. 2014r. poz. 1182 tj.). Pamet-Zyglewski informuje, że zgodnie zustawą o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, aponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ichpoprawiania lub usunięcia.”
Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzuldostępnych na etapie rejestracji Konta.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu naprzycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przezUżytkownika podczas rejestracji Konta, jest wysyłana przezPamet-Zyglewski wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Kontaprzez osobę posługującą się podanym adresem poczty elektronicznej.
Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim.
W przypadku zmiany swoich danych Użytkownik zobowiązany jest doniezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji.
W przypadku, gdy Rejestracja Konta następuje w trakcie procesuzakupowego, Użytkownik będzie zobowiązany do podania danych, o którychmowa w § 4.4 Regulaminu.
W ramach Konta Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia,zapoznawać się z informacjami przygotowanymi przez Pamet-Zyglewski wzakresie Towarów, posiadać dostęp do faktur dotyczących zakupówdokonanych w Pamet-Zyglewski, sprawdzać status swoich Zamówień orazdokonanych zakupów Towarów. Dodatkowo, Kupujący otrzymuje dokumentsprzedaży w formie elektronicznej udostępniony Kupującemu w postacipliku PDF w wysyłanej na e-mail wiadomości. Na życzenie Klienta dokumentsprzedaży zostanie przesłany za pośrednictwem poczty; w tym celu prosimyo informację na adres sklep@internetowysklepmetalowy.pl
Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Sklepu treści ocharakterze bezprawnym.
Świadcząc określone w Regulaminie usługi drogą elektronicznąPamet-Zyglewski stosuje przepisy obowiązującego powszechnie prawa, wszczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.Pamet-Zyglewski nie jest członkiem żadnej organizacji zrzeszającejprzedsiębiorców i nie jest związana Kodeksami dobrych praktykuchwalanymi przez te organizacje.
§ 5 ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU
Informacje przedstawione przez Pamet-Zyglewski w Sklepie dotycząceTowaru (w tym określenie jego ceny oraz ilości) stanowią jedyniezaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).
Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu jest umowązawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru przezPamet-Zyglewski, dokonując Zamówienia.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletnewypełnienie formularza zamówienia poprzez:
4.1. dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru poprzez kliknięcieprzycisku „do koszyka” na stronie internetowej Sklepu,
4.2. dokonanie wyboru sposobu dostawy,
4.3. sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Towarów poprzezkliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie,
4.4. podanie Danych Osobowych oznaczonych symbolem „*” jakoobowiązkowe,
4.5. zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie sięi akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności (w przypadku, gdyUżytkownik nie posiada Konta), a także oświadczenia o przyjęciu dowiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
4.6. zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści Zamówieniaskładanego przez Użytkownika, wyświetlanej na stronie Sklepu podokonaniu czynności określonych w § 5 pkt. 5.1-5.5. Regulaminuoznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.
4.7. potwierdzenie woli złożenia oferty przez Użytkownika poprzezkliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiemzapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Użytkownik może w każdejchwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie § 5 pkt. 3 Regulaminupoprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwaćproces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.
Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznaczapotwierdzenie prawidłowości danych osobowych Użytkownika Konta, zktórego składane jest zamówienie.
Po kliknięciu przez Użytkownika na przycisk „Złóż zamówienie zobowiązkiem zapłaty” do Użytkownika jest wysyłana wiadomość zapośrednictwem poczty elektronicznej z linkiem do szczegółów zamówienia.
Ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych z uwzględnieniempodatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie niezawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przezUżytkownika. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przezUżytkownika opcji dostawy towaru wskazanej w formularzu zamówienia.
Cena Towaru prezentowana w Sklepie przed dodaniem towaru do Koszykama jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może sięróżnić od ceny tego Towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ naróżnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru,wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności. Pamet-Zyglewskidla Stałych klientów może w czasie negocjacji ustalić inne ceny.
Pełna wartość zamówienia obejmująca cenę zamawianych Towarów, zuwzględnieniem ich ilości, sposobu dostawy oraz sposobu płatności jestwyszczególniona na stronie Sklepu oznaczonej jako „Podsumowaniezamówienia”.
Pamet-Zyglewski umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny zazakupiony towar:
11.1. przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówieniaprzesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej,
11.2. płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),
11.3. płatność w odroczonym terminie, w ramach limitu kredytowegoprzyznanego przez Pamet-Zyglewski Użytkownikom posiadającym statusStałego klienta (limit kredytowy),
11.5. płatność PayU, PayU płacę później, PayU Raty,
11.6. płatność PayPal.
Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenieistotnych postanowień umowy następuje przez dołączenie do dostarczonegoTowaru w formie pisemnej: potwierdzenia zakupu, pouczenia o odstąpieniuod umowy, formularza odstąpienia od umowy oraz Regulaminu.
Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznej bądź e-mailweryfikacji danych podanych podczas składania zamówienia. W przypadkubraku możliwości nawiązania kontaktu, zamówienie zostanie anulowane.
§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU
Użytkownik, będący osobą fizyczną, może odstąpić od umowy sprzedażytowaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawaniaprzyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni,licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lubwskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należyskierować na maila: reklamacje@internetowysklepmetalowy.pl lub na piśmie na adres:internetowysklepmetalowy.plKołłątaja 26A 87-820 Kowal
Do złożenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy sprzedażysłuży wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stroniewww.internetowysklepmetalowy.pl
Do zachowania terminu, o którym mowa w § 6 pkt. 1 wystarczy wysłaniedo Pamet-Zyglewski oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jegoupływem.
Pamet-Zyglewski poinformuje użytkownika o fakcie odbioruoświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu naadres poczty elektronicznej udostępniony Pamet-Zyglewski
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń,których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedługspecyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jegozindywidualizowanych potrzeb.
Pamet-Zyglewski zobowiązuje się do zwrotu świadczenia wszystkichpłatności dokonanych przez Użytkownika, w terminie max 14 dni od dniaotrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.Pamet-Zyglewski może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności dochwili otrzymania Towaru, chyba że Użytkownik skorzysta z usługi, októrej mowa w pkt 48 Regulaminu, pod warunkiem prawidłowego wypełnieniaformularza.
Pamet-Zyglewski zastrzega, że koszty zwrotu Towaru ponosiUżytkownik.
Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Powinien zostaćzwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartościzwiązanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzeniacharakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie zazmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik sam wysyła towar doPamet-Zyglewski Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie Towaru, aby nieuległ zniszczeniu podczas transportu, oraz prosimy dostarczyć oryginalnydokument sprzedaży (faktura). Zwrot Towaru następuje na adres: DziałReklamacji internetowysklepmetalowy.pl Kołłątaja 26a 87-820 Kowal
Elektroniczny formularz zwrotu jest dostępny po zalogowaniu się doKonta, w zakładce Reklamacje/zwroty po kliknięciu na przycisk „Utwórzzwrot”. Użytkownik wypełniając elektroniczny formularz zwrotu musiuzupełnić wszystkie pola oznaczone „”. Odmowa uzupełnienia polaoznaczonego „” uniemożliwia zamówienie kuriera za pośrednictwem ww.formularza. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne donawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunkuprawnego, polegającego na zamówieniu kuriera po odbiór Towaru lubopakowania.
Warunkiem wysłania kuriera po odbiór zwracanego Towaru, w razieodstąpienia Użytkownika od umowy, jest weryfikacja przez Pamet-Zyglewskiotrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§ 7 GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARUKONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ
Pamet-Zyglewski nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebieTowary.
Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci Towarów lub ichautoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.
Użytkownik uprawnienia z tytułu gwarancji może wykonywać zgodnie zwarunkami producenta Towaru.
Udzielenie gwarancji przez producenta Towaru nie pozbawiaUżytkownika prawa do dochodzenia wobec Pamet-Zyglewski roszczeń z tytułurękojmi.
W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towaru objętychrękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia oskorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru można składaćza pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@internetowysklepmetalowy.pl lubw formie pisemnej na adres: internetowysklepmetalowy.pl Kołłątaja 26a 87-820 Kowal
Użytkownik powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co doktórego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne, odPamet-Zyglewski
W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi zawady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny alboodstąpienia od umowy, albo wymiany Towaru na wolną od wad albo usunięciawady Towaru.
Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jestmożliwe, jeżeli Pamet-Zyglewski niezwłocznie i bez nadmiernychniedogodności wymieni Towar obarczony wadą na Towar wolny od wad albowadę usunie. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru czy chce by wadazostała usunięta czy też by Towar został wymieniony na wolny od wadzamiast sposobu usunięcia wady proponowanego przez Pamet-Zyglewski, zwyłączeniem sytuacji, gdy sposób proponowany przez Użytkownika jestniemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami względemsposobu usunięcia wady pierwotnie zaproponowanego przez Pamet-Zyglewski.
Pamet-Zyglewski może odmówić żądaniu Użytkownika o wymianę rzeczy nawolną od wad albo usunięcia wad rzeczy jeżeli sposób wybrany przezUżytkownika nie jest możliwy do wykonania albo w porównaniu z drugimsposobem usunięcia wad wiąże się z nadmiernymi kosztami po stroniePamet-Zyglewski
Jeżeli Pamet-Zyglewski, otrzymał od Użytkownika żądanie wymianyrzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo żądanie obniżenia ceny,określające kwotę o jaką cena ma zostać obniżona i nie ustosunkował siędo tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je zauzasadnione.
Użytkownik nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jestnieistotna.
Miejscem zwrotu towaru, co do którego wykonywane są uprawnienia ztytułu rękojmi, jest adres magazynu: Kołłątaja 26a 87-822 Kowal
Koszty zwrotu Towaru, w szczególności koszty demontażu idostarczenia rzeczy, a także koszty robocizny i ponownego zamontowaniarzeczy ponosi Pamet-Zyglewski
§ 8 AWARIE
Pamet-Zyglewski zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnićprawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu, a w przypadkuwystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemówtechnicznych.
W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicyzostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniemna stronie internetowej Sklepu.
§ 9 DANE OSOBOWE
Administratorem Danych osobowych przekazanych w formularzurejestracyjnym oraz w trakcie składania Zamówień jest Pamet-Zyglewski
Kontakt z Pamet-Zyglewski jest możliwy za pośrednictwem pocztytradycyjnej pod adresem: ul. Kołłątaja 26a 87-820 Kowal
Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Użytkowników jestwyrażona przez nich w toku rejestracji bądź składania Zamówień zgoda lubumowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Pamet-Zyglewski do zawarciaktórej dochodzi w wyniku przyjęcia Zamówienia do realizacji, i dlawykonania której przetwarzanie Danych osobowych Uzytkownika jestniezbędne.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych zrealizacją umowy oraz celów wynikających z udzielonych przez Użytkownikazgód.
Podanie Danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ichniepodanie spowoduje, że zawarcie i wykonanie umowy będzie niemożliwe.
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż jest tokonieczne, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczeniazwiązane z ww. umową, czyli do momentu przedawnienia się roszczeńwynikających z ww. umowy powiększonych o okres jednego roku liczonego odkońca roku kalendarzowego. Dodatkowy okres roku przechowywania danychzostał ustalony na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili iproblemów z doręczeniem ewentualnej korespondencji, zaś liczenie okresuod końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dlawszystkich umów kończących się w danym roku. Powyższe okresy stosuje sięrównież w przypadku wygaśnięcia umowy w wyniku odstąpienia od niej napodstawie uprawnień z tytułu rękojmi bądź w wyniku skorzystania zeszczególnych uprawnień przysługujących konsumentom.
Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione: naszym partnerom,czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.
Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom(podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,agencje marketingowe, firmy przewozowe, dostawcy towarów realizującybezpośrednio przesyłki, a także podmiotom obsługującym i ubezpieczającympłatności.
Pamet-Zyglewski nie zamierza przekazywać Danych osobowychUżytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Użytkownik ma prawo żądać od Pamet-Zyglewski dostępu do swoichdanych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo doograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkowników przezPamet-Zyglewski Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi doorganu nadzorczego.
W oparciu o Dane osobowe Użytkowników Pamet-Zyglewski możepodejmować wobec Użytkowników zautomatyzowane decyzje, w tym decyzjebędące wynikiem profilowania.
§ 10 REKLAMACJA
Użytkownik ma prawo składać reklamacje, których przedmiotem może byćjakość świadczonych Usług lub ich świadczenie niezgodne z warunkami izasadami określonymi w Regulaminie.
Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w sposóbzapewniający dojście oświadczenia woli Użytkownika w sprawie reklamacjido Pamet-Zyglewski, tzn. drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularzakontaktowego dostępnego na stronie www.internetowysklepmetalowy.pl, na koncie Użytkownika wzakładce Reklamacja/zwroty lub w stopce na stronie głównej Sklepu wzakładce Reklamacje lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:reklamacje@internetowysklepmetalowy.pl lub w formie pisemnej na adres: internetowysklepmetalowy.pl Kołłątaja26a 87-820 Kowal
Pamet-Zyglewski. ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: -dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres pocztyelektronicznej) – uzasadnienie reklamacji.
Pamet-Zyglewski dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostałyrozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dniaotrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych niepóźniej niż w ciągu 30 dni roboczych.
Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od wystąpieniaprzyczyny jej zgłoszenia.
§ 11 ROZWIĄZANIE UMOWY
Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogąelektroniczną w zakresie korzystania z Konta w każdym czasie poprzezwysłanie oświadczenia woli w sposób zapewniający dojście tegooświadczenia do Pamet-Zyglewski poprzez przesłanie wiadomości pocztąelektroniczną na adres: reklamacje@internetowysklepmetalowy.pl lub w formie pisemnej naadres: internetowysklepmetalowy.pl Kołłątaja 26a 87-820 Kowal
Pamet-Zyglewski może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenieUsług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminujak również w przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na zmiany wtreści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formieelektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w czasieRejestracji Konta.
Złożenie skutecznego oświadczenia, o którym mowa w § 11 pkt. 1 lub 2Regulaminu, nie wpływa na obowiązki wynikające z innych umów zawartychza pośrednictwem Sklepu.
Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzjiPamet-Zyglewski, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bezuprzedniej zgody Pamet-Zyglewski
§ 12 ZWROT ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Konsument ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętuprzeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrotzużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowegoproduktu dokonany zostanie w sklepach internetowych należących doPamet-Zyglewski. i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju,pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony (art. 37 ustawy). Zajedną sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego.Odbiór zużytego sprzętu może zostać zlecony tylko i wyłącznie z miejsca,do którego został dostarczony nowy produkt. Zużyty sprzęt powinien byćkompletny i odpowiednio przygotowany do wysyłki. Chęć zwrotu zużytegoproduktu należy zgłosić poprzez formularz w okresie nie dłuższym niż 30dni kalendarzowych od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywanyjest po zweryfikowaniu przez Pamet-Zyglewski. dokonanych przezKupującego zakupów, które nastąpi w okresie 7 dni roboczych od datyotrzymania zgłoszenia. Zużyty sprzęt, który został do nas przekazany,nie podlega zwrotowi.
Punkty odbioru zużytego sprzętu
§ 13 PRAWA AUTORSKIE
Pamet-Zygkewski oświadcza, że serwis internetowy Sklepu jest utworemw rozumieniu Prawa Autorskiego.
§ 14 PRAWO WŁAŚCIWE
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Pamet-Zyglewski,której przedmiotem są usługi świadczone przez Pamet-Zyglewski nawarunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobówrozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocąplatformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.,konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporówzwiązanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przywykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywnąstroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możeszzłożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne doplatformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR maułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie isprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów międzykonsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownychwynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usługzawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcamimającymi siedzibę w Unii.
§ 15 KOMENTARZE I OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
Pamet-Zyglewski S.A. udostępnia swoim użytkownikom możliwośćbezpłatnego uczestniczenia w dodawaniu komentarzy i opinii w celuwymiany informacji.
Dostęp do wypowiedzi posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieciInternet.
Użytkownik Pamet-Zyglewski. publikuje swoje komentarze i opiniewyłącznie na własną odpowiedzialność. Pamet-Zyglewski nie ponosijakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przezuczestników.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników komentarzy iopinii sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych zpornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej,etnicznej, naruszających prawa i dobre imię innych osób i instytucji,czy też propagujących przemoc, w tym treści uznanych powszechnie zanaganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasadyetykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestnikówprzekazów reklamowych.
Pamet-Zyglewski zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o którychmowa § 15 w pkt.3. niniejszego Regulaminu, jak również prawo doblokowania uczestnictwa w stosunku do osób naruszających w sposóbnotoryczny postanowienia Regulaminu.
Użytkownik Pamet-Zyglewski zamieszczający komentarze i opinie, októrych mowa w § 15 pkt. 3, może ponieść za ich treść odpowiedzialnośćkarną lub cywilną. Pamet-Zyglewski nie przekazuje, nie sprzedaje i nieużycza zgromadzonych danych użytkowników Forum oraz adresów IP, z jakichnastąpiło połączenie z serwerem portalu innym osobom lub instytucjom,chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika,którego dane dotyczą. Na wyraźne pisemne żądanie Pamet-Zyglewski. możeprzekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących opinie ikomentarze, sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organompaństwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Użytkownik dodając komentarz i opinię, tym samym wyraża zgodę naumieszczenie komentarzy i opinii lub jej fragmentów w innychpublikacjach portalu.
Pamet-Zyglewski zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwościdodawania komentarzy i opinii bez podawania przyczyn takiego działania.
§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Pamet-Zyglewski powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianieRegulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres pocztyelektronicznej podany przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.
Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenieusług drogą elektroniczną w 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia ozmianie Regulaminu.
Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanychprzez Pamet-Zyglewski z Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu do dniawejścia w życie nowego Regulaminu.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przezwłaściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem,pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Złożenie Zamówienia w sposób określony w § 5 pkt 5. Regulaminudotyczy wyłącznie zakupu Towaru, którego miejsce dostawy znajduje się naterenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki towaru za granicę wsytuacji, gdy zamówiony Towar nie będzie spełniał wymogów dotyczącychwymiarów oraz masy przesyłki dopuszczonych przez uzgodnionego przezstrony przewoźnika.
W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami, Pamet-Zyglewski maprawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagaćdokonania przedpłaty w całości lub części i to niezależnie od wybranegoprzez Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
Pamet-Zyglewski przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedażyzawartej z Użytkownikiem niebędącym konsumentem w terminie 30 dnikalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży wtym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronieUżytkownika niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku doPamet-Zyglewski
Kowal, dnia 13-02-2020 roku.
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż mogą zdarzyć się sytuacje,gdy Użytkownicy mają w koszyku zakupowym ten sam produkt, który jest namagazynie w ograniczonej ilości sztuk. W takim przypadku nie zawszejesteśmy w stanie zrealizować wszystkie zamówienia. Wynika to z faktu,iż baza produktowa aktualizuje się co 30 minut. W takich sytuacjachpracownik Biura Obsługi Klienta skontaktuje się z Państwem i ustaliprocedurę działania – ustali kiedy, może zostać zrealizowane zamówienie;pomoże dobrać zamiennik; ewentualnie anuluje zamówienie. Z góryprzepraszamy za utrudnienia.